โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ข้อมูลอาคาร สถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..