โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

                   ภายในปี 2561  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอน   ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เข้าสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ปรัชญา  

               ความสำเร็จของศิษย์   คือความภูมิใจของครู