โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

                   ภายในปี 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซอน  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอน   ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เข้าสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทยปรัชญา  

               ความสำเร็จของศิษย์   คือความภูมิใจของครู