โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านหนองซอน  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3