ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


                 โรงเรียนบ้านหนองซอน จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2464  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์สังคม หมู่ที่ 5  บ้านหนองซอน เป็นสถานที่ทำการต่อมาปีพุทธศักราช  2495  ได้ย้ายมาตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3   บ้านหนองซอน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  บนเนื้อที่ประมาณ  15  ไร่  (ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่อยู่  2  แปลง ไม่ติดกัน  แปลงหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน  อีกแปลงหนึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกของโรงเรียนประมาณ  500 เมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  16  ไร่  ปัจจุบันใช้เป็นแปลงเกษตรและสวนป่า) มีผู้บริหารคนแรกคือ  นายม่าง  อุปจันโท   วุฒิการศึกษา  ป.4  ตำแหน่งครูใหญ่
              -  ในปี  2505  เปิดทำการสอนขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ประถมศึกษาปีที่  4 จนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 7
              -  ในปี  2521  เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล
              -  ในปี  2534  เปิดทำการสอนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
              -  ปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 ระดับคือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมี นายเกษม จันสามารถ  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา