พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
    พันธกิจ


          1.  จัด  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในเขตบริการได้รับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         2.  เร่งรัด  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
         3.  ส่งเสริม  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
         4ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน   ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ ท้องถิ่น
         5. พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
         6.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 


    เป้าหมาย

         1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100
         2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 57
         3. บุคลากรมีความสามารถปฏิบัติงานและพัฒนางานให้เป็นมืออาชีพ
         4. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการเรียน  ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านอารมณ์  ปลอดสิ่งมอมเมาและอุบัติภัย
         5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
         6. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจนสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
         7.  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ดำเนินชีวิต ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง