โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1044410199&Area_CODE=4403