ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1044410199&Area_CODE=4403