ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหนองซอน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 37444
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 104.89 KB 37437
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 40.87 KB 37461
การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 41.14 KB 37472
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปี 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 483.22 KB 37436
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 640.5 KB 37433
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 37907
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.5 KB 37467
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 37459
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหนองซอน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 37447
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 37441
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.09 KB 37457
SAR โรงเรียนบ้านหนองซอน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.93 KB 37442
SAR โรงเรียนบ้านหนองซอน ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 37479
แบบ นร.01 แบบขอรับทุนสำหรับนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 37481
เอกสารต่าง ๆ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 37542
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 37522
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 37482
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 37536
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 37488