โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหนองซอน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 9
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 9
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.09 KB 9
SAR โรงเรียนบ้านหนองซอน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 446.93 KB 8
SAR โรงเรียนบ้านหนองซอน ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 37
แบบ นร.01 แบบขอรับทุนสำหรับนักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 49
เอกสารต่าง ๆ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 49
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 82
หนังสือขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 51
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.73 KB 77
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 53