คณะผู้บริหาร

นายเกษม จันสามารถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ตันลา
ครู คศ.3

นางอุลัยวรรณ กงเพชร
ครู คศ.3

นางสาวไพลิน หีบแก้ว
ครู คศ.2

สุกัลยา ภักดีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ