ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายม่าง อุปจันโท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2464 - 2471
ชื่อ-นามสกุล : นายใครศรี ศิริกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2475 - 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายม่าง อุปจันโท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2478 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูวาส สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2481 -2482
ชื่อ-นามสกุล : นายจอน เหล่าสะพาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2482 - 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายคล้าย สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2488 -2490
ชื่อ-นามสกุล : นายจอน เหล่าสะพาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2490 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายเครือ นามเชียงใต้
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2502 -2509
ชื่อ-นามสกุล : นายสา ตรีเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2509-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายเภา ตรีเดช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2520 -2527
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สิมลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2527 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม จันสามารถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจุบัน