โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
คณะผู้บริหาร

นายเกษม จันสามารถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ตันลา
ครู คศ.3

นางอุลัยวรรณ กงเพชร
ครู คศ.3

นางสาวไพลิน หีบแก้ว
ครู คศ.2

สุกัลยา ภักดีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ