ปฐมวัย

นางสาวไพลิน หีบแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวโศธิดา จันทร์ดวง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1