โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
ปฐมวัย

นางสุชาดา หีบแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวไพลิน หีบแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0