โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สิบเอกวรสรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิรัตน์ บุญยารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1