กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สิบเอกวรสรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรุจิรัตน์ บุญยารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1