โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประคอง ภวภูตานนท์
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ พันทะชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0