โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุพจน์ ตันลา
ครู คศ.3

นายธงชัย แก้วปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0