กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุพจน์ ตันลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธงชัย แก้วปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3