โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน   ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัย
ครู คศ.3

นางเอมอร บุญสิงห์ศร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0