โรงเรียนบ้านหนองซอน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน  ตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-2004
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะ
ครู คศ.1

นางสาวนิรดา อามาตย์มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0