คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูรณ์ ศรีพิจิตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล กงภูเวศน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข เดชอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุตร์ หีบแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวศ คลังแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี หีบแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย หีบแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพลิน หีบแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม จันสามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0892788084
อีเมล์ : pokasem5680@gmail.com