คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม จันสามารถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
เบอร์โทร : 0892788084
อีเมล์ : pokasem5680@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางอุลัยวรรณ กงเพชร
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัย
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัลยา ภักดีกุล
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรดา อามาตย์มนตรี
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางอาทิชา เนื่องมัจฉา
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย แก้วปัญญา
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา ลีบาง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี หมอกไชย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนากานต์ ทจารัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลลดา คำบุรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาสินี สะสม
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตน์ติญา พลบำรุง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา นงทิพย์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา หีบแก้ว
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรชาติ ดวงหนุใจ
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกล้าตะวัน เฮืองศรี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาทิตย์ นามอุดทา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายระพีวิทย์ ปะโมโท
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนวรฆรรมณ เรียนพิษ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉัตรแก้ว ใฝ่ชำนาญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูริวัฒน์ ปิยะสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชาญณรงค์ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลวัฒน์ เรืองเดช
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญรินดา อามาตย์
ตำแหน่ง : กิจกรรม
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราวดี วิถีเทพ
ตำแหน่ง : บริการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิตรา โคตรประทุม
ตำแหน่ง : บริการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยดา เนื่องเม็ก
ตำแหน่ง : บริการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุดารัตน์ สมัครการไถ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภัทร์ศรา พรหมนัส
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนงนภัส ลัดลงเมือง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.1